regulamin

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE

aktualizacja: 23.08.2022 r.

Obowiązkowa odprawa przedstawicieli wszystkich osad odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 10:00 w siedzibie Klubu LOTTO-BYDGOSTIA przy ul. Żupy 4 w Bydgoszczy. Każdy z klubów zobowiązany jest do podania na początku zebrania jednego przedstawiciela (delegata), który będzie uprawniony do występowania w imieniu klubu/osady we wszystkich sprawach do organizatorów i komisji sędziowskiej, dokonywania wszelkich zmian, prezentacji dokumentów zawodników i inne.

Z powodu planowanego remontu Rybiego Rynku w 2022 roku meta regat będzie zlokalizowana przy przystani LOTTO-Bydgostia. Zmienione zostaje również miejsce startów w biegach otwartych wg. zasad z 2021.  MAPA

1. Roboczy program regat:

meta przystań LOTTO-Bydgostia
10:40 – wyścig otwarty juniorów (max 5 osad) – start Most Kazimierza Wielkiego
11:00 – wyścig otwarty seniorów (max 10 osad) – start Most Kazimierza Wielkiego
przerwa 30 minut
12:00 – wyścig otwarty juniorek (max 5 osad) – start Most Kazimierza Wielkiego
12:15 – wyścig otwarty seniorek (max 5 osad) – start Most Kazimierza Wielkiego
przerwa około 40 minut
13:00 – bieg otwarty masters (max 10 osad) – na wysokości ul. Fordońska 24
14:00 – sprinty ósemek juniorów (2 osady – zwycięzcy biegu otwartego) – start Torbyd
14:25 – sprinty ósemek juniorek (2 osady – zwycięzcy biegu otwartego) – start Torbyd
14:25 – bieg główny juniorów (2 osady) – start w Łęgnowie
15:20 – sprinty ósemek seniorów (2 osady – zwycięzcy biegu otwartego) – start Torbyd
15:50 – sprinty ósemek seniorek (2 osady – zwycięzcy biegu otwartego) – start Torbyd

16:00 – wyścig Oxford-Cambridge – start Most Kazimierza Wielkiego
15:55 – bieg główny seniorów (2 osady) – start w Łęgnowie

Termin zgłoszenia osad wraz danymi uczestników: do 4 września 2022 roku
Szczegółowy program zostanie opublikowany na początku września 2022.
2. Zgłoszenia osad przyjmowane są wyłącznie za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń TUTAJ. wszelkie zmiany w składach osad prosimy przesyłać na  adres mailowy agata.zieleniewska@gmail.com
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcie zgłoszenia osady z powodów sanitarnych lub logistycznych – np. przekroczenia maksymalnej ilość uczestników. Wpisowe w takim przypadku zostanie zwrócone.
4. Osady biorące udział w wyścigach muszą być gotowe do startu o godzinie podanej przez organizatora.
5. Osada, która nie jest gotowa na start o godzinie wyznaczonej przez organizatora nie bierze udziału w regatach.
6. Osada, która popełni falstart ukarana jest 5 sekundową karą (sędzia na mecie dolicza 5 sekund do czasu uzyskanego przez osadę).
7. W związku z relacją telewizyjną organizatorzy informują, że nie będzie powtórek wyścigów, ani nie będą przekładane wyścigi na inną godzinę.
8. Nagradzane w regatach Wielkiej Wioślarskiej o Puchar Brdy są osady, które zajmą dwie czołowe lokaty w poszczególnych wyścigach, zgodnie z regulaminem obowiązującym dla każdego z wyścigów.
9. Zwycięskie osady otrzymują puchar, zgodnie z regulaminem obowiązującym dla każdego z wyścigów. Zawodnicy zwycięskich  osad oraz ich trenerzy otrzymują złote medale.
10. Osady, które zajmą II miejsce otrzymują puchar, zgodnie z regulaminem obowiązującym dla każdego z wyścigów. Zawodnicy oraz ich trenerzy, którzy zajmą II miejsce otrzymują srebrne medale, zgodnie z regulaminem obowiązującym dla każdego z wyścigów.
11. Imprezę ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w regatach. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
12. Warunki uczestnictwa (oświadczenie eng, oświadczenie pol):
a) w zawodach (polskie osady juniorów, juniorek, seniorów i seniorek) może wziąć udział każdy zawodnik posiadający aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu, wystawione wyłącznie przez uprawnionego lekarza,
b) w zawodach (osady masters, akademickie i zagraniczne) może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który podpisze oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność,
c) dotyczy polskich osad junior, juniorka, seniorka, senior – Koszty noclegów i wyżywienia pokrywa klub zgłaszający osady. Organizator może wskazać rekomendowane miejsca noclegowe.
d) dotyczy osad zagranicznych – organizator zapewnia świadczenia w postaci noclegów i wyżywienia dla osad biegów głównych, 2 osad z Wielkiej Brytanii, 3 osad z Niemiec, 2 osad z Litwy i po jednej z pozostałych krajów.
e) informacja na temat miejsc noclegowych można uzyskać pod adresem: bydgostia@bydgostia.org.pl lub telefonicznie tel. +48 887 467 267 (sekretariat LOTTO-Bydgostia).
f) wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani przez sędziego. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamości.
g) wpisowe na regaty: masters – 100 zł/osoba (w tym medal), pozostali 200 zł/osada; opłatę należy uiścić przelewem na konto Kujawsko-Pomorskiego Związku Towarzystw Wioślarskich tytułem: „[nazwa klubu] wpisowe WielkaWioślarska” Wpisowe nie dotyczy osad gości zapraszanych do biegów głównych.
Kujawsko-Pomorski Regionalny Związek Towarzystw Wioślarskich,
UL. ŻUPY 4, 85-026 BYDGOSZCZ
58 1020 1462 0000 7802 0129 8132
Pliki oświadczeń do pobrania:

13. Wszyscy uczestnicy Wielkiej Wioślarskie o Puchar Brdy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia RODO pod rygorem niedopuszczenia osady do startu.

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Wioślarskiego Regulaminu Sportowego.

Regulamin – wyścigi parami
aktualizacja: 01.08.2022 r.

Wyścigi parami ósemek w biegach głównych:
1. Osady biorące udział w Wielkiej Wioślarskiej, w biegach głównych juniorów, seniorów startują parami.
2. Start do wyścigów ósemek w biegach głównych odbędą się na rzece Brdzie przy moście kolejowym przy torze regatowym w Brdyujściu. Meta – przystań LOTTO-Bydgostia. Dystans 8 km.
3. Osady startują na wcześniej wylosowanych torach. Losowanie torów w wyścigach głównych seniorów, juniorów odbędzie się podczas konferencji prasowej 21 września br., a jej wynik będzie publicznie dostępny.
4. Koryto rzeki podzielone zostało na dwa pasma. Pierwsze pasmo znajduje się po lewej stronie startera (od ul. Toruńskiej, strona południowa), natomiast drugie po jego prawej stronie (strona północna).
5. Zabronione jest tzw. „ścinanie zakrętów” przez osady, pod rygorem ich zatrzymania przez sędziego. Po zatrzymaniu następuje natychmiast ponowny start w miejscu zatrzymania osad, natomiast osada, która popełniła wykroczenie startuje 10 sekund później. Czas ustawiania osad do ponownego startu sędzia rejestruje i wprowadza korektę na mecie regat.
Zasada tzw. ,,ścinanie zakrętów” nie ma zastosowania, jeżeli jedna z osad uzyska przewagę dwóch długości łodzi.
6. Osady muszą zgłosić starterowi gotowość do wyścigu regatowego na 5 minut przed wyznaczoną godziną startu.
7. Podczas wyścigu osadom towarzyszy łódź motorowa z sędzią.
8. Wręczenie medali bezpośrednio po wyścigu.

Regulamin – wyścigi otwarte (start co minutę)
aktualizacja: 01.08.2022 r.

1. Osady juniorów, seniorów i seniorek biorące udział w Wielkiej Wioślarskiej w wyścigach otwartych startują co minutę.
2. Osady muszą znajdować poza linią startu. Osady muszą być ustawione zgodnie z ustaloną kolejnością wg. programu regat.
3. Start do wyścigów otwartych odbędzie się na rzece Brdzie w okolicy mostu Kazimierza Wielkiego Meta – przystań LOTTO-Bydgostia. Dystans około 2,5 km.
4.Wręczenie medali dla osad odbędzie się przy nabrzeżu w czasie wskazanym przez sędziego.

Regulamin – wyścigi Oxford – Cambidge
aktualizacja: 23.08.2022 r.

Wyścig parami ósemek w biegu Oxford – Cambridge:.
1. Start do wyścigu odbędzie się na rzece Brdzie w okolicy ul. Fordońskiej 24 / w okolicy mostu Kazimierza Wielkiego,
. Meta – przystań LOTTO-Bydgostia. Dystans 1,5 km.
3. Osady startują na wcześniej wylosowanych torach. Losowanie torów w wyścigu Oxford- Cambridge odbędzie się podczas konferencji prasowej 21 września br., a jej wynik będzie publicznie dostępny.
4. Koryto rzeki podzielone zostało na dwa pasma. Pierwsze pasmo znajduje się po lewej stronie startera (od ul. Toruńskiej, strona południowa), natomiast drugie po jego prawej stronie (strona północna).
5. Zabronione jest tzw. „ścinanie zakrętów” przez osady, pod rygorem ich zatrzymania przez sędziego. Po zatrzymaniu następuje natychmiast ponowny start w miejscu zatrzymania osad, natomiast osada, która popełniła wykroczenie startuje 10 sekund później. Czas ustawiania osad do ponownego startu sędzia rejestruje i wprowadza korektę na mecie regat.
Zasada tzw. ,,ścinanie zakrętów” nie ma zastosowania, jeżeli jedna z osad uzyska przewagę dwóch długości łodzi.
6. Osady muszą zgłosić starterowi gotowość do wyścigu regatowego na 5 minut przed wyznaczoną godziną startu.
7. Podczas wyścigu osadom towarzyszy łódź motorowa z sędzią.
8. Wręczenie medali bezpośrednio po wyścigu.

Wyścigi sprinterskie: – ósemek z wyścigu otwartego
aktualizacja: 01.08.2022 r.

1. W wyścigach sprinterskich rywalizują dwie najlepsze ósemki z wyścigu ósemek na około 2,4 km km.
2. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych wyścigów.
3. Osada, która zajęła pierwsze miejsce w wyścigu na 2 km wybiera jako pierwsza tor w pierwszym wyścigu.
4. Osada, która zajęły drugie miejsce w wyścigu na 2 km wybiera jako pierwsza tor w drugim wyścigu.
5. Osada, która zajęły pierwsze miejsce w wyścigu na około 2,4 km km wybiera jako pierwsza tor (w ewentualnym) trzecim wyścigu.
6. Tor 1 – przystań LOTTO-Bydgostia, Tor 2 – bulwar, ul. Krakowska,
7. Dekoracja osad bezpośrednio po wyścigu sprinterskim.

Regulamin – wyścigi otwarte masters
aktualizacja: 01.08.2022 r.

1. Start na dystansie około 1,5 km, w miejscu wskazanym przez Organizatora – w okolicy ul. Fordońskiej 24 – przystań LOTTO-Bydgostia.
2. Wyścigi odbędą się w trzech konkurencjach:
– Kobiety
– Mężczyźni
– Mix
3. Organizator nie określa proporcji składu (kobiety/mężczyźni) w osadach Mix.
4. O zajętych miejscach decydować będzie przelicznik poprawek czasowych odpowiedni do średniej wieku osady, na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Średnia wieku osady wyliczana będzie na podstawie poniższych kategorii:
AA – średni wiek osady 18-26 lat;
A – średni wiek osady 27-35 lat;
B – średni wiek osady 36-42 lat;
C – średni wiek osady 43-49 lat;
D – średni wiek osady 50 -54 lat;
E – średni wiek osady 55 -59 lat;
F – średni wiek osady 60 -64 lat;
G – średni wiek osady 65 -69 lat;
H – średni wiek osady 70 -74 lat;
I – średni wiek osady 75 -79 lat;
J – średni wiek osady 80 -82 lat;
K – średni wiek osady 83-85 lat;
L- średni wiek osady 86-88 lat;
M- średni wiek osady 89 i więcej lat;
5. W konkurencji Kobiet i Mężczyzn dopuszcza się sternika innej płci.
6. Klasyfikacja osad będzie odrębna dla każdej konkurencji.
7. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale.
8. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia RODO oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach.
9. Organizator nie dopuszcza możliwości startu w osadach Masters osób, które będą w składzie innej osady, biorącej udział w tych zawodach poza konkurencjami wymienionymi w niniejszym regulaminie. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkować może niedopuszczeniem do startu lub niesklasyfikowaniem osady. Powyższy zapis nie dotyczy sterników.
10. Wpisowe za każdego uczestnika podane jest regulaminie ogólnym.
11. Odprawa przedstawicieli osad odbędzie się w dniu zawodów o godzinie ustalonej w Regulaminie – Postanowieniach ogólnych.
12. Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 04.09.2022
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Wioślarskiego Regulaminu Sportowego.

Kategoria

Wiek

1000 m

500 m

dystans

AA

18 – 26

0

0

0

A

27 – 35

0

0

0

B

36 – 42

0

0

0

C

43 – 49

5

2

2x …

D

50 – 54

10

4

4x …

E

55 – 59

15

6

6x …

F

60 – 64

20

8

8x …

G

65 – 69

27

11

11x …

H

70 – 74

35

14

14x …

I

75 – 79

45

18

18x …

J

80 – 82

55

22

22x …

K

83 – 85

65

27

27x …

L

86 – 88

75

33

33x …

M

89 – >>

90

40

40x …

Zdjęcie satelitarne z zaznaczonymi ważnymi punktami – kliknij tutaj (nowe okno)

Permalink do tego artykułu: https://wielkawioslarska.wioslarstwo.bydgoszcz.pl/regulamin/