Regulamin – wyścig masters

REGULAMIN STARTU ÓSEMEK MASTERS PODCZAS XXIX WIELKIEJ WIOŚLARSKIEJ O PUCHAR BRDY
1. Start na dystansie około 1000 m, w miejscu wskazanym przez Organizatora.
2. Wyścigi odbędą się w trzech konkurencjach:
– Kobiety
– Mężczyźni
– Mix
3. Organizator nie określa proporcji składu (kobiety/mężczyźni) w osadach Mix.
4. O zajętych miejscach decydować będzie przelicznik poprawek czasowych odpowiedni do średniej wieku osady, na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Średnia wieku osady wyliczana będzie na podstawie poniższych kotegorii:
A – wiek minimalny członków osady 27 lat;
B – średni wiek osady 36 lat lub więcej;
C – średni wiek osady 43 lata lub więcej;
D – średni wiek osady 50 lat lub więcej;
E – średni wiek osady 55 lat lub więcej;
F – średni wiek osady 60 lat lub więcej;
G – średni wiek osady 65 lat lub więcej;
H – średni wiek osady 70 lat lub więcej;
I – średni wiek osady 75 lat lub więcej;
J – średni wiek osady 80 lat lub więcej;
K – średni wiek osady 85 lat lub więcej;
5. W konkurencji Kobiet i Mężczyzn dopuszcza się sternika innej płci.
6. Klasyfikacja osad będzie odrębna dla każdej konkurencji.
7. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale.
8. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia RODO oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach.
9. Organizator nie dopuszcza możliwości startu w osadach Masters osób, które będą w składzie innej osady, biorącej udział w tych zawodach poza konkurencjami wymienionymi w niniejszym regulaminie. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkować może niedopuszczeniem do startu lub niesklasyfikowaniem osady. Powyższy zapis nie dotyczy sterników.
10. Wpisowe za każdego uczestnika podane jest regulaminie ogólnym.

11. Odprawa przedstawicieli osad odbędzie się w dniu zawodów o godzinie ustalonej w Regulaminie – Postanowieniach ogólnych.
12. Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2020

Kujawsko-Pomorski Regionalny Związek Towarzystw Wioślarskich,
UL. ŻUPY 4, 85-026 BYDGOSZCZ

lub bydgostia@bydgostia.org.pl
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Wioślarskiego Regulaminu Sportowego.

tabela_masters

Permalink do tego artykułu: https://wielkawioslarska.wioslarstwo.bydgoszcz.pl/regulamin-wyscig-masters/